PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:

Využíváním služeb, produktů a serverů Hexaverse.cz souhlasíte s těmito pravidly a podmínkami použití. Souhlas s podmínkami je automaticky udělen registrací na našem portálu, proto si tyto podmínky přečtěte před vstupem do hry či na komunikační prostředky serveru Hexaverse.

Je-li uživatel mladší 18 let, odpovídá za přečtení a souhlas s registraci zakonný zástupce.

Pokud Vy, nebo zákonní zástupci nesouhlasíte s těmito Obchodní podmínky, pak Služby ani jejich části nesmíte užívat ani k nim mít přístup.

Při přihlašování k účtu prohlašujete a zaručujete, že jste fyzická osoba, která je starší osmnácti (18) let nebo jejíž zákonní zástupci přijali tyto Smluvní podmínky a souhlasili s nimi.

1. Vymezení pojmů a kontaktní údaje Prodávajícího

1.1. Hexaverse.cz – soubor herních serverů a komunikačních kanalů pod doménou (dále jen Hexaverse.cz).

  1. 1.2.1.2.Kupující – ten kdo nakupuje/využívá služeb a produktů Hexaverse.cz (dále jen Kupující).
  1. 1.3.1.3.Prodávající - Provozovatelem Hexaverse.cz je

Jméno: Patrik Buša
Adresa: Hronský Beňadik, Ulička 388
IČO : 54 699 576

DIČ: 1128352610
Tel: 0911983745

zapsán v živ. rejstříku

vedeném pod úřadem městské části Banská Bystrica (dále jen Prodávající)

Kontaktní e-mail: [email protected]2. Informace:

2.1. Při vytvoření Účtu nemusíte platit žádné poplatky za registraci ani předplatné. Nicméně některé

Služby, Produkty a Servery mohou vyžadovat zaplacení poplatku. Rozhodnete-li se přihlásit k

odběru takových Služeb, Produktů a nebo Serverů musíte splnit následující:

2.1.1. je Vám více než osmnáct (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, Váš rodič

nebo zákonný zástupce potvrdil příslušný nákup a tyto Smluvní podmínky Vaším

jménem a souhlasil s nimi;

2.1.2. jste oprávněným držitelem Účtu ve vztahu k Účtu, ze kterého se přihlašujete k odběru

Služeb;

2.1.3. jste oprávněn použít příslušnou kreditní kartu, bankovní, nebo PayPal účet, Mobilní

telefon pro premium SMS nebo jiné akceptované způsoby platby;

2.1.4. všechny informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné; a

2.1.5. souhlasíte se zaplacením všech vzniklých poplatků, dokud nezrušíte svůj Účet a

neukončíte tyto Smluvní podmínky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

2.2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny

jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH).

2.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.4. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od

skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky

2.5. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
3. Doručování zboží

3.1. Kupující souhlasím s okamžitým doručením objednaných služeb, produktů s digitálním

obsahem, serverů a podobně a bere na vědomí, že jakmile začne proces doručení, ztrácí

právo na odstoupení od objednávky.

3.2. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2 dnů od uhrazení objednávky,

pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít.

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

3.3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající

kupujícímu na jeho vyžádání a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti spotřebitelem.

3.4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v elektronické formě, v jakém rozsahu a po

jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z

nich uplatnit.

3.5. Cena a způsob doručení je vždy zobrazena u konkrétního zboží.
4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky,

a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu,

aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

4.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující

nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v

odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a

zvolený způsob vrácení zboží.

4.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným

nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým

platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik

možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je

kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být

vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit

známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

4.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči

kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

4.6. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu,

nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za

podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím

lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč.

alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

prodávajícího; u smluv na dodávku zboží a služeb upravenéných podle přání spotřebitele nebo

pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně

smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze

vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li

kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o

ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu

nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné

dražby.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

5.1. Jakost při převzetí

5.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně

očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není

kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným

zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za

které prodávající odpovídá.

5.1.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle

svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z

ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez

zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové

součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

5.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může

kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při

převzetí zboží.

5.1.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před

převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.1.6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře

dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu

prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na

výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

5.2. Zákonná práva z vad

5.2.1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době

nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném

návodu.

5.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,

která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu

odstranitelnou či neodstranitelnou):

5.2.2.1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

5.2.2.2. bezplatné odstranění vady opravou;

5.2.2.3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

5.2.2.4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

5.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při

uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela,

pokud by toto porušení předvídala.

5.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo

přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou

závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři

vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží

nebo odstoupit od smlouvy.

5.2.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo

nedodržení návodu k použití.

6. Vyřízení reklamace

6.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez

zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by

uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez

zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen

tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

6.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při

nepodstatném porušení smlouvy.

6.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení

reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození,

mělo by být čisté a kompletní.

6.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,

případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti

odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady,

prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se

s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná

práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny

nebo odstoupit od smlouvy.

6.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,

kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se

odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

6.8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení

reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo

prostřednictvím SMS.

6.9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a

uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem

plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající

eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich

zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních

údajů.

7.2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na

elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv

náklady.

7.3. Prodávající se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského

účtu uvedl, neposkytne v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobě s

výjimkou oficiálních žádostí orgánů činných v trestním řízení a orgánů státní správy

oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona

8. Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v

platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze

smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu

provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách

www.coi.cz.

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to

pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat

nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u

prodávajícího poprvé.

8.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR

dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest,

o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v

platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Ostatní

9.1. Prodávající si vyhrazuje práva na omezení dostupnosti služeb. O omezení dostupnosti bude, v

případě plánované odstávky, včas informovat na svých webových stránkách. Kupujícímu za

toto omezení služeb nepřísluší finanční ani jiné odškodnění.

9.2. Kupující se zavazuje dodržovat pravidla serveru, zejména ty která jsou vypsaná po zadání

příkazu /Help a najetí myši na item pojmenovaný Pravidla. Porušení těchto pravidel může mít

za následek omezení, nebo zablokování přístupu ke službám a serverům Hexaverse.cz

9.3. Kupující, využíváním služeb a produktů Hexaverse.cz, dává prodávajícímu souhlas s použitím

svých výtvorů, podmětů, herních principů, herního jména (nicku) a dalších aktivit

odehrávajících se na Hexaverse.cz k dalším účelům.

9.4. Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené využíváním serverů a služeb

Hexaverse.cz, ztrátu či zneužití uložených dat, či jinou újmu. Zodpovědnost za případné

škody nese vždy Kupující.

9.5. Prodávající nebude zasahovat do dat kupujícího, pokud o to kupující sám výslovně nepožádá,

nebo pokud to nebude nutné k zachování stability a bezpečnosti serveru, nebo návazných

systémů.

9.6. Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet o získání neoprávněného přístupu k informacím

ani o narušení chodu či stability systému. V opačném případě může Prodávající okamžitě

omezit či zrušit kupujícímu přístup k serveru, běžným službám, předplaceným službám a to

bez jakékoliv náhrady. V případě narušení zabezpečení systému, nebo zneužití dat, bude

prodávající informovat orgány činné v trestním řízení a vymáhat náhradu škody.

9.7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto „PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ“.

9.8. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit předplacené, pronajaté, nebo jinak zpoplatněné

služby a to bez udání důvodů a bez předchozího varování.

9.9. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen předplacených služeb, cen pronájmu a podobně

a to bez udání důvodů, bez předchozího upozornění a bez odškodnění kupujícího.

9.10. Kupující je povinen chránit své přihlašovací údaje proti ztrátě či zneužití.

9.11. Kupující nemá právo přeprodávat služby Hexaverse.cz třetím osobám bez souhlasu

Prodávajícího.

9.12. Mějte prosím na paměti, že Váš účet je osobní a nemůže být převeden na jiného uživatele

nebo být jinak obchodován.

Tyto pravidla a podmínky nabývají účinnosti dne 5.7. 2022