PRAVIDLA HERNÍHO PROJEKTU HEXAVERSE

PRAVIDLA platí pro celý herní projekt (herní servery, discord, celý projekt)

Tato pravidla platí pro všechny uživatele na našem portálu HEXAVERSE.
Je vaše povinnost dodržovat všechna pravidla našeho projektu.
Neznalost pravidel vás neomlouvá!!

pozor kdykoli mohou být pravidla pozměněna: POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 2.9. 2022Spam

Ve hře i na Komunikačních prostředcích spojené se serverem Hexaverse.cz je jakékoliv znepřehledňování chatu zakázáno a trestáno zamutováním. Spam je umožněn pouze v roomce na discordu, která je k těmto účelům založena.

Je čistě na uvážení admina zda hráče nejprve upozorní, že se dopouští spamu, nebo přímo přikročí k trestu.

Za spam je považováno:

 • Tři řádky stejného textu odeslané do chatu ve velmi krátkém časovém intervalu.
 • Používání velkých písmen v celém řádku.
 • Posílání jakéhokoliv obrázku v kódu či obdobné spamovací texty.
 • Opakování jednoho znaku, písmene vícekrát po sobě.
 • Posílání víceřádkového odkazového linku.

Nevhodné chování

Ve hře i na Komunikačních prostředcích spojené se serverem Hexaverse.cz je přímo zakázáno a tvrdě trestáno:

 • Zakládat jména herních postav či účtů na komunikačních kanálech, která jsou v rozporu se slušným chováním, urážející, napodobující osoby či organizace, které se podíleli na genocidě, propagování nacismu či porušující zákon ČR.
 • Vulgární vyjadřování a to v jakémkoliv rozsahu, využívání zkratek, hvězdičkování, používání různých upravených slov apod.
 • Urážení, vyhrožování spoluhráčů serveru Hexaverse.cz či jakékoliv podněty vyvolávající spory a hádky.
 • Psaní témat týkající se rasistických, genocidu podporujících, nacistických a obdobných diskuzí, které jsou v rozporu se zákony ČR.
 • Psaní jakéhokoliv textu naznačující nebo přímo vypisující sexuální tématiku.
 • Rozesílání jakýchkoliv stránek (linky webových stránek), které obsahují nevhodný obsah pro děti do 18-ti let věku.
 • Rozesílání odkazů na stažení jakéhokoliv programu, který server Hexaverse.cz považuje za škodlivý pro server a obsah zvýhodňující tak jednotlivce nad ostatními hráči - hacky (viz tato sekce.)
 • Jakékoliv nabádání k nekalé činnosti, které je v rozporu s přesvědčením spoluhráče či neznalostí poměrů v herním systému.
 • Jakékoliv rozesílání soukromých informacích o spoluhráčích, členů týmu a to včetně fotek a jiného obsahu, textů, které jsou pravdivé či nikoliv.
 • Jakékoliv slovní napadení člena týmu, jeho napodobování či dokonce vydávání se za člena týmu samotného, nebo přivlastňující si pozici v týmu.
 • Rozesílání fotek textu či přepisy textů, které byly hráči napsány členem týmu do soukromé zprávy, bez souhlasu onoho člena týmu. Výjimku tvoří jen důkazy, které mohou vést k disciplinárnímu řízení onoho člena týmu. Takové snímky jsou obsahem důkazu, který je předán pouze vedení serveru Hexaverse.cz k řešení nesprávného chování člena týmu.
 • Vytěžování členů týmu hloupými, nemístnými, do hry nepatřícími dotazy a odvádění pozornosti člena týmu od jeho povinností.

Pod nevhodné chování patří nejen vizualizace a text v chatech, ale také přímo skiny herních postav, nevhodné stavby vytvořené na serveru Hexaverse.cz

Nevhodné chování jednotlivců bude posuzováno subjektivně a může se případ od případu lišit. Členové admin týmu mohou přistoupit k odstavení hráče od hry či komunikačních prostředků na neomezenou dobu, dle závažnosti provinění.Hackování

Ve hře je přísně zakázáno a tvrdě trestáno jakékoliv využívání programů třetích stran, které narušují hladký průběh serveru, zvýhodňují jednotlivce nad ostatními. Myslí se tím, jakékoliv vizuální či fyzické prostředky. Např.:

 • vyznačení životů, armoru protihráče, zobrazení minimap a jiné
 • vyhledávání surovin na survival serverech
 • flyhack
 • speedhack
 • killaura
 • skid
 • reach
 • hitbox
 • bot systém, který za hráče provádí samostatně operace ve hře
 • a mnoho dalších

Povoleny jsou jen programy třetích stran, které jsou bez modifikací a umožňují hráči kvalitnější přenos hry či mění vizualizaci čistě samotnému hráči pro jeho osobní potřeby bez zvýhodnění nad ostatními.

 • Optifine
 • Feather Client
 • Badlion Client
 • Lunar Client
 • Salwyrr Launcher
 • LabyMod

Hráč může být zabanován automatickým systémem a nebo členem týmu. Rozsah trestu je dle závažnosti a při opakování stupňován, až do výše permanentního odstavení hráče od hry.

Podvody a bugování

Ve hře, jakož i jinde je přísně zakázáno a tvrdě trestáno podvádět jiné uživatele. Dále je tvrdě trestáno nenahlášení bugu a jeho následné zneužívání. Pokud je závažný bug vždy včas nahlášen je odměna pro hráče vždy zaručena.

Za podvod se považuje:

 • přejmenovávání itemů a předstírání jejich vzácnosti za účelem lepšího zisku
 • vytváření ostrovů a pozemků za účelem se obohatit o vzácné itemy
 • vytváření pastí na hráče pro zisk obsahu jejich inventářů
 • jakékoliv griefování cizích pozemků, ostrovů, serveru při výpadku, apod.
 • falešné obchody
 • krádeže
 • spawnkill (reskillování hráče v místě zrodu či po smrti)
 • cross teaming (spolupráce soupeřů za účelem poškodit vlastní tým)
 • zbytečné odhlašování ze hry, za účelem vyhnout se smrti

Bugováním se rozumí:

 • jakékoliv získání vzácných itemů bez zjevného zapřičinění (hraním), získaných beze snahy, nebo způsobem, který není pro hru obvyklý či používáním programů třetích stran.
 • získávání zakázaných itemů, které se na serveru normálně nevyskytují
 • jakékoliv získávání herních měn, statistik, nebo expů bez zjevného zapřičinění (AFK farmy, vozíky, pokládání itemů do vody a jiné.)
 • vytváření velkých farem se zjevným účelem extrémního výdělku či expů a ničení, tak ekonomiky daného serveru.

Nenahlášení bugu a povědomí o jeho vzniku je trestáno stejně jako samotné bugování. Podvody a bugování mohou být potrestány permanentním banem bez možnosti unbanu, nebo promazáním statistik, pozemků a všech hmotných statků získané na hře.

Ostatní

Multiacc - je přísně zakázáno a trestáno pod hrozbou perma banu, IPbanu, vytvářet nové účty stejného uživatele!!! A to např. za účelem obohacení se při akcích, pro získání vzácných itemů darovaných na účet, pro získání surovin při zakládání nových ostrovů, pozemků apod., dále za účelem obcházení trestů.

VPN - je zakázáno a přísně trestáno využívání VPN programů za účelem obcházení IP banu.

Reklama - je zakázáno šířit jakýmkoli způsobem reklamu na jiné CZ a SK projekty, které se zabývají minecraftem (bez našeho souhlasu)!


Oficiální Discord podmínky - je vaše povinnost dodržovat oficiální podmínky a pravidla discordu :

Discord Terms of Service - https://discord.com/terms
Community Guidelines - https://discord.com/guidelines

Prodej za “reálnou měnu” - o tomto pravidle se dočtete více v obchodních podmínkách, které jste potvrdili stejně tak jako tato pravidla při registraci na našem projektu či vstupu na naše komunikační prostředky. Je přísně zakázáno a trestáno jakékoliv herní statky nabyté na našem projektu či herní účty prodávat, vyměňovat za reálnou měnu, mimoherní měnu nebo za reálně věci, nebo věci na jiných projektech.

Hráč je vždy povinen na výzvu člena týmu reagovat a to kdykoliv za jakýchkoliv okolností.
Tresty

Kick

 • vyhození hráče ze serveru, nebo komunikačních prostředků, čistě jen upozornění, “pozor děláš něco špatně”.

Warn

 • uděleno varování uživateli komunikačního prostředku, za více warnů uděleno mute na vymezenou dobu.

Mute - Timeout

 • znemožnění hráči komunikovat na daném serveru (globálně), komunikačních kanálech na vymezenou dobu.

Jail - Vězení

 • uvěznění hráče do “vězení” na daném serveru a znemožnění tak pohybu na daném serveru na vymezenou dobu.

Ban na jednotlivé servery

 • znemožnění hráči se připojit na daný server na vymezenou dobu.

Ban globální

 • znemožnění hráči se připojit na celý projekt, nebo komunikační prostředek na vymezenou dobu.

Perma ban

 • znemožnění hráči se již nikdy nepřihlásit do hry na účet, který využíval či na komunikační kanály.

IPban

 • znemožnění hráči se již nikdy nepřihlásit do hry za jakýkoliv účet, který využíval či na komunikační kanály.

Promazání účtu

 • k takovému trestu dochází výjimečně při zjištění bugování a rozsah trestu závisí na provinění.

Tresty, které byly hráči uděleny jsou vždy řešeny jen členem týmu, který daný trest udělil. Kdo trest udělil,může jej také zmírnit či zrušit.

Výjimku tvoří jen tresty:

1) které udělil člen týmu, který již v týmu nepracuje a v takovém případě řeší případ jen admin, nebo vedení.

2) které se zdají hráči neadekvátní. V takovém případě se hráč může obrátit na vyšší instanci a odvolat se proti tomuto trestu. Pokud vyšší instance rozhodne o správnosti trestu, není proti tomuto trestu již odvolání.

Je zakázáno jakkoliv obcházet udělený trest.

Je zakázáno zasahovat do trestů jiného hráče, pokud k tomu jiný hráč není vyzván členem týmu. (Např. předložení důkazů o vině či nevině.)

Je zakázáno žádat o zrušení trestu jiného uživatele.

Žádosti o unbany či zmírnění trestu je nutné vždy podávat srozumitelně a slušnou formou na příslušný komunikační kanál k tomu určený. Je vždy třeba ujasnit o jakou situaci se jednalo, kdo prohřešek provedl, kdy se tak stalo, kdo trestal a délku trestu.

Žádosti o potrestání jiného hráče je nutné vždy podávat srozumitelně a slušnou formou na příslušný komunikační kanál k tomu určený. Je vždy třeba ujasnit o jakou situaci se jednalo, kdo prohřešek provedl, kdy a kde se tak stalo. Předložit důkazy v podobě snímků, videí.

Úrovně členů týmu, kteří řeší různé druhy trestů:

Helper

 • má na starosti řešení chatu (mutování)

Moderátor

 • má na starosti řešení veškerých problémů, které hráč má a řeší různá nahlášení (mutuje, kickuje, může uvěznit, banuje na účet - perma ban na účet vždy po konzultaci s adminem.)

Admin

 • má na starosti chod přiděleného serveru a svůj tým, řeší závažné případy a může rozhodnout zda trest od moderátora či helpra byl adekvátní. (Může udělit jakýkoliv trest i ten nejvyšší v podobě perma IP banu.)

Vedení (LEADER)

 • nejvyšší instance, má na starosti veškerý chod serveru, řídí celý tým, ve výjimečných případech zasahuje do řešení situací (banů, unbanů, odvolání) s hráči.Pravidla pro členy týmu

 • člen týmu je povinen s uživateli projektu Hexaverse.cz jednat vždy slušně.
 • je povinen se hráči věnovat při nahlášení jakéhokoliv herního problému, prohřešku na komunikačních kanálech k tomu určených. Pokud tak nemůže učinit, je povinen sehnat pomoc u jiného člena týmu.
 • na žádosti o potrestání hráče je člen týmu povinen odpovědět do 7 dnů od podání žádosti na komunikačních prostředcích k tomu určených.
 • na žádosti o snížení trestu nebo unban je člen týmu povinen reagovat do 7 dnů od podání žádosti na příslušných komunikačních kanálech.
 • neposkytne-li hráč dodtečné důkazy požadované od člena týmu do 30-ti dnů, může být členem týmu případ uzavřen bez řešení.
 • člen týmu je povinen ukládat důkazy k uděleným trestům po dobu 3 měsíců od udělení trestu. Tyto důkazy však není povinen předkládat hráči, ale je povinen je předkládat vedení projektu při posouzení zda trest byl adekvátní.

  POZOR!!

  - Všechno co je na projektu vytvořeno a vybudováno jako například stavby a podobně... může server jakýmkoliv způsobem využít a tato stavba patří serveru. (autor je samozřejmě  stavitel stavby)